لوگو بانک مهر  بانک مهر اقتصاد logo bank 19    نحوه مراجعه : با معرفی نامه بانک جهت انجام درمان به کلینیک مراجعه میکنند.